Bakıcı İyilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirtepe, D. ve Bozo, Ö. (2009). Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 28-37.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Demirtepe
Geçerlik: 

Temel ihtiyaçlar ve yaşamsal faaliyetler alt ölçeklerinin arasındaki korelasyon katsayısı .69’dur ve bu sayı birleşen geçerliğe işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

Temel ihtiyaçlar alt ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı .91, yaşamsal faaliyetler alt ölçeğinin .81 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut 22 madde
Özsaygı Ve İtibar (9 m): Kendinize vakit ayırmak
Duyguları İfade Etme ve Fiziksel İhtiyaçların Karşılanması (9 m): Öfkenizi ifade etmek
Güvenlik (4 m): Bir eve sahip olmak

Derecelendirme: 
İletişim: