Aile Profil Bağımlılık İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ögel, K., Çelikay, H. ve Başabak, A. (2017). Aile Profil Bağımlılık İndeksinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikiyatri, 20, 255-262.

Sorumlu Yazar: 
Kültegin Ögel
Geçerlik: 

Aile değerlendirme ölçeği ortalama toplam puanı ile BAPÝ-A ölçeğinin ortalama toplam puanı 0,52 (p<0.01) düzeyinde bağlantılı bulunmuştur. BAPÝ-A’nýn ilk ve son
test uygulamaları arasında korelasyon 0,67 (p<0.01) olarak saptanmaktadır. Bağımlı üyesi olan ve olmayan ailelerin ölçek puanı karşılaştırıldığında toplam puan
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Aile Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun test-tekrar test güvenilirliği 0.62
ve 0.90 olarak saptanmaktadır. İç tutarlılık değerleri ise 0.38 ve 0.86 olarak belirlenmiştir

-O, hiçbir sorumluluğunu üstlenmiyor.
-Koyulan hiçbir kurala uymuyor.
-Kendisine verilen hiçbir görevi tamyapmıyor.

Derecelendirme: 
Tüm maddelerde 1 en sağlıklı cevabı, 4 en sağlıksız cevabı temsil etmektedir.Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.
İletişim: