Bağımlılık Profil İndeksi Klinik Formu (BAPİ-K)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ögel, K., Koç, C., Başabak, A., İşmen, E.M. ve Görücü, S.(2015).Bağımlılık Profil İndeksi Klinik Formunun (BAPİ-K) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Bağımlılık Dergisi, 16(2), 57-69.

Sorumlu Yazar: 
Ceren Koç
Geçerlik: 

Madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.42-0.89 arasındadır. Tüm ölçek için iki yarı test korelasyonlarından Spearman Brown katsayısı 0.83 saptanmıştır. Açıklayıcı faktör analizinde toplam varyansın %52.39’unu temsil eden 4 faktör elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizinde, tüm ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.89 ve alt ölçeklerin Cronbach alfa katsayıları 0.63-0.86 arasında bulunmuştur.

37 madde

Derecelendirme: 
3’lü likert
İletişim: