Astımlı Çocuklarda Ev Dizaynı Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aldem, M. ve Geçkil, E. (2019). Astımlı Çocuklarda Ev Dizaynı Farkındalık Ölçeği geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 16(1), 285-300.

Sorumlu Yazar: 
Muradiye Aldem
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda astımlı çocuklarda ev dizaynı farkındalık ölçeği toplam varyansın %68.281’ini açıklamaktadır. 1’in üzerinde öz değere sahip sekiz faktörlü bir ölçek ortaya çıkmıştır. Antialerjen ürün toplam varyansın %10.406’sını, polen kontrolü %10.324’ünü, eşya kontrolü %9.608’ini, parfüm kontrolü %9.402’sini, halı kontrolü %8.911’ini, nem kontrolü %7.169’unu, nevresim kontrolü %6.679’unu, hayvan kontrolü %5.782’sini açıklanmıştır.

Güvenirlik: 

Bu araştırmada aralıksız test tekrar test yöntemi kullanılmıştır. İkinci ölçüm ortalama 15 dakika sonra gerçekleştirilmiştir. İki ölçüm arasında korelasyon değeri r =.800, p =.000 ile iki ölçüm arasında yüksek uyum olması ölçeğin zaman göre değişmediğini göstermektedir. Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayısı 0.26 ile 0.52 arasındadır, Ortak faktör varyansı varyansı 0.50 ile 0.98 arasında değişmektedir. Toplam Cronbach alfa katsayısı .863 olduğu belirlenmiştir.

8 alt boyut ve 23 madde
Antialerjen Ürün (3 m)
Polen Kontrolü (4 m)
Eşya Kontrolü (4 m)
Parfüm Kontrolü (3 m)
Halı Kontrolü (3 m)
Nem Kontrolü (2 m)
Nevresim Kontrolü (2 m)
Hayvan Kontrolü (2 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç önemli değil – 5= çok önemli)
İletişim: