Almanca Konuşma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin Toptaş, A. & Koçak, M. (2021). Almanca Konuşma Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 8(2), 711-724. https://doi.org/10.21666/muefd.873780

Sorumlu Yazar: 
Aygül Şahin Toptaş
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi soncunda  ölçeğin 3 faktör üzerinde toplandığı ve toplam varyansın %72,82’sini açıkladığı görülmektedir. 17 maddeden oluşan 1. faktör toplam varyansın %62,52’sini oluşturmakta, 5 maddeden oluşan 2. faktör %6’ sını, 3. faktör ise 4 maddeden oluşmakta ve %4.28’ini açıklamaktadır.
Ölçeğin yapı geçerliğini doğrulamak için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Maddelerin birinci düzey faktörlere dağılımı ve faktörler arası ilişkilere bakıldığında, açımlayıcı faktör analizindeki yapı doğrulanmıştır. Ancak bu modelde, birinci düzeydeki üç faktörün yüklendiği ikinci düzey genel bir faktör bulunmaktadır. Birinci düzeydeki faktörler ile ikinci düzeydeki genel faktör arasındaki ilişkilerin yüksek olduğu ve bu faktörlerin genel faktörün iyi birer temsilcisi olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Geçerliği desteklenen  ölçeğin güvenirliğine ilişkin Cronbach Alpfa (α) iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.  Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,97’dir. Ölçeğin alt faktörlerine ait güvenirliği  ölçmek için Cronbach Alfa (α) iç tutarlılık katsayısı ve Mcdonald’s Omega (ω) katsayısı kullanılmıştır. Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı AFA yapılan ilk  örneklem grubu üzerinde hesaplanırken, Mcdonald’s Omega katsayısı DFA yapılan ikinci  örneklem grubu üzerinde hesaplanmıştır. Duyuşsal boyuta ait Cronbach Alfa 0,96 ve Mcdonald’s Omega değeri 0,97’dir. Fizyolojik boyuta ait Cronbach Alfa ve Mcdonald’s Omega değeri 0,93’dür. Davranışsal boyuta ait Cronbach Alfa değeri 0,85 iken; Mcdonald’s Omega değeri 0,87’dir

Ölçek 26 maddeden oluşmaktadır.
Duyuşsal Maddeler (17 Madde):

-Düşündüğüm şeyi Almanca ifade edememekten endişelenirim.
-Almanca konuşmam gerektiğinde söyleyeceklerimi unuturum.

Fizyolojik Maddeler (5 Madde):
-Almanca konuşmaya başlamadan  önce avuçlarım terlemeye başlar.

Davranışsal Maddeler (4 Madde):
-Almanca sohbet gruplarında yer almaktan kaçınırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: