Algılanan Kişi – Çevre Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnkaya-Horoz, E. F. (2019). Algılanan Kişi-Çevre Uyum Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Evrim Funda İNKAYA HOROZ
Geçerlik: 

Ölçeğin yaklaşan geçerliğini sınamak amacıyla yapılan analizlerde tüm faktörlerin geçerlik ölçeğinin (Behram ve Dinç, 2014) faktörleriyle pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler sergilemiş olması geçerlik yönünde bir kanıt olarak değerlendirilebilir (Campbell ve Fiske, 1959). Bu sınamada kişi-iş uyumu faktörünün gösterdiği en yüksek ilişkinin geçerlik ölçeği faktörlerinden talep-yeterlik ve gereksinim karşılama uyumu ile olduğu göze çarpmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için ise; hem iç tutarlılık hem de durağanlık katsayılarının yüksek olduğu ve bu sonuçların ölçümün güvenilir olduğunu gösterdiği söylenebilir. İç tutarlılık için kişi-grup ve kişi-yönetici uyumu faktörleri daha güvenilir iken, durağanlık açısından tüm faktörlerin güvenirliğinin yüksek olduğu göze çarpmıştır.

Araştırmada kullanılan anket formu 79 madde ve 6 bölümden oluşmaktadır.
Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği Örgütsel: Vatandaşlık Ölçeği; özgecilik, vicdanlı olma, nezaket, centilmenlik, sivil erdem faktörlerinden ve 24 maddeden oluşmaktadır. Algılanan Kişi-Örgüt Uyumu Ölçeği : ölçek üç faktörden ve 9 maddeden oluşmaktadır. Ölçek “kesinlikle katılmıyorum” ile “kesinlikle katılıyorum” arasında değişen 5’li Likert tipi yanıt skalasına sahiptir
İş Doyumu Ölçeği : 5 maddeli bir genel iş doyumu ölçeğidir. Ölçek “bana hiç uymuyor” ile “bana tamamen uyuyor” arasında değişen 5’li Likert tipi yanıt kategorisine sahiptir
İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği :. Ölçek 3 maddeden ve “bana hiç uymuyor” ile “bana tamamen uyuyor” arasında değişen 5’li Likert tipi yanıt kategorisinden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: