Algılanan Genel Öğrenci Nitelikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akan, D., Yıldırım, İ., ve Yalçın, S. (2013) Algılanan Genel Öğrenci Nitelikleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması.Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8: 9-21

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: