Algılanan Esenlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Memnun, S. (2006). Algılanan Esenlik Ölçeğinin (Perceived Wellness Scale) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması ve beden eğitimi öğretmenlerinin esenlik algıları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Sorumlu Yazar: 
Serkan Memnun
Geçerlik: 

Faktör analizinde alt boyutların birbiriyle anlamlı ilişki içinde olduğu görülmüştür. Ön test ve son test geçerlik çalışmasında birinci uygulamada maddelerin ortalaması 4,36, en küçük madde ortalama değeri 2,32 ve en yüksek değer 5,16’dır.

Güvenirlik: 

İlk uygulamanın Cronbach Alfa değerlerine bakıldığında 32. madde hariç değerler yüksektir ve genel alfa değer 0,8184 bulunmuştur. İkinci uygulamada da benzer bir sonuca ulaşılmış ve standartlaştırılmış alfa değeri 0,8339 olarak bulunmuştur. Ön test ve son testler için yapılan eşleştirilmiş grup t testlerinde bazı maddeler için anlamlı farklılıklara rastlanmıştır, bu farklılıklar 0,11 ile -0,28 puan arasında değişmektedir.

Derecelendirme: