Algılanan Aile Yükü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslantas, H., Adana, F., Dereboy, F., Altinyazar, V., İnal, S., Ildirli, G. S. ve Kırcı, Ç. (2011). Algılanan Aile Yükü Ölçeği’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 48(1), 53-58. doi: 10.4274/npa.y5617

Sorumlu Yazar: 
Hülya Arslantaş
Geçerlik: 

AAYÖ ile DDÖ puanları arasında yüksek düzeyde korelasyon olduğunu ortaya koymaktadır. DDÖ puanlarının gösterdiği varyansın %81’inin AAYÖ tarafından açıklanıyor olması dikkat çekici bir sonuçtur. AAYÖ ADÖ’nün bütün alt ölçekleri ile orta veya yüksek düzeyde korelasyon göstermektedir. Burada, ADÖ alt ölçekleri bağımlı değişken olarak alındığında daha yüksek korelasyon oranları elde edildiği göze çarpmaktadır. AAYÖ ile gerek DDÖ gerekse ADÖ alt ölçekleri arasında gözlenen bu yüksek korelasyonlar AAYÖ’nün uyuşma geçerliliğini destekleyen bulgular olarak değerlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.916 olarak hesaplanmıştır. Tek tek ölçek maddelerinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi için hesaplanan düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ve madde ölçekten çıkarıldığında Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının göstereceği değişim Tablo 2’de özetlenmiştir. Tablo 2 incelendiğinde görüldüğü gibi 24. madde dışındaki tüm maddeler toplam skorla 0.30’un üzerine çıkan korelasyonlar göstermekte yani toplam skora yeterli düzeyde katkıda bulunmaktad›r. Öte yandan 24. madde için elde edilen 0.15 düzeyindeki korelasyon bu maddenin toplam skora katkısının istenilen düzeyde olmadığını düşündürmektedir.

7 alt boyut ve 24 madde
Problem Çözme
İletişim
Roller
Duygusal Tepki Verebilme
Gereken İlgiyi Gösterme
Davranış Kontrolü
Genel İşlevler

Derecelendirme: 
5’li Likert (0-4 arası)
İletişim: