Akran Zorbalığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kutlu, F. ve Aydin, G. (2010). Akran zorbalığı ölçek gelistirme ön çalismasi: Kendini bildirim formu. Türk Psikoloji Yazilari, 13(25), 1-12.

Sorumlu Yazar: 
Funda Kutlu
Geçerlik: 

Bu çalışma, yazarlar tarafından geliştirilen Akran Zorbalığı Ölçeği’nin yapı geçerliğinin ve iç güvenirliğinin sınanması amacı ile yapılmıştır. Yazın dikkate alınarak, Türk çocuk ve gençlerinin akran ilişkilerindeki yaşantılara uygun olduğu düşünülen ve aynı zorbalık eylemlerinin kurban açısından betimleyen 15 kurban ve zorba açısından betimleyen 15 zorba maddesi hazırlanmıştır. Ayrıca genel ilgi ya da yapılmaktan hoşlanılan eylemlerin betimlendiği 15 dolgu maddesi de, tek yönlü ya da yanlı yanıtları azaltmak amacı ile eklenmiştir. Sonuçta toplam 45 maddelik bir ölçek hazırlanmıştır. Bu ölçek bir pilot ve ana çalışma ile geçerlik ve güvenirlik açısından analiz edilmiştir. Genel olarak bulgular incelendiğinde, yapı geçerliliğinin sınandığı temel bileşenler faktör analizi sonuçları bu ölçeğin zorba, kurban ve dolgu olarak adlandırılan 3 alt ölçekten oluştuğunu göstermiştir. Ayrıca her alt ölçek için elde edilen içgüvenirlik katsayıları tatmin edici düzeyde bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Genel olarak geliştirilen ölçeğin madde yüklerine bakıldığında, kurban alt ölçeği için .35 ile .62 (α = .86) arasında ve zorba alt ölçeği için ise, 41. madde dışında, -.40 ile -.70 (α = .83) arasında madde yüklerinin değiştiği görülmektedir. Dolgu alt ölçeğini oluşturan madde yükleri de .35 ile .53 (α = .70) arasında değişmektedir. Alt ölçeklerin iç güvenirlik katsayıları da oldukça yüksektir. Bu sonuçlar Akran Zorbalığı Ölçeği’nin iki alt ölçeği ilişkili olan (r = .41) üç faktörlü yapı geçerliliğini göstermektedir.

3 Alt Boyut ve 45 Madde
Zorba (15 m):. Kavga çıkarırım.
Kurban (15 m): Diğer çocuklar bana küfür eder.
Dolgu (15 m): Arkadaşlarıma espri yapmayı severim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tümüyle katılıyorum)
İletişim: