Akılcı Olmayan İnançlar Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yurtal Dinç, F. (1999). Üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Filiz Dİnç Yurtal
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizinde 45 madde çıkmış ve bu maddeler 8 faktörde toplanmıştır. Faktör yükleri incelendiğinde birinci faktör için faktör yükleri .66 ile .47 ; ikinci faktör için .71 ile .37; üçüncü faktör için .74 ile .48; dördüncü faktör için .60 ile 41; beşinci faktör için .61 ile .41; altıncı faktör için .72 ile .43; yedinci faktör için .69 ile .36; sekizinci aktör için ise .57 ve .48 asında değişen değerler bulunmuştur. Alt ölçeklere göre madde dağılımına bakıldığında faktör yüklerinin yüksek çıktığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Araştırmacı tarafından testin güvenirliğini hesaplamak için testin-tekrarı tekniğini uygulanmıştır. Çukurova üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Psikolojik danışma ve Rehberlik bölümünde okuyan 93 öğrenciye ölçme aracının üç hafta süreyle iki kez uygulanmasından elde edilen sonuçlara göre korelasyon katsayısı r=.71 olarak alt ölçekler için ise r=.46 ile r=.82 arasında değişen korelasyon katsayıları bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini bulmak için izlenen ikinci yol ise iç tutarlılığın bulunmasıdır. Bunun için Cronbach Alfa güvenirliği yöntemi kullanılmıştır. Buna göre ölçeğin tümü için bulunan iç tutarlılık katsayısı Akılcı Olmayan inançların toplam puanı için r=.74’tür. Alt ölçekler için r=.41 ve r=.90 arasında değerler bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)