Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Artıran, M. (2015). Akılcı Duygucu Davranışçı Kuram ve öz-belirlenim kuramı çerçevesinde yeni bir ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeği’nin geliştirilmesi (Doktora tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
murat artıran
Geçerlik: 

Çalışmada her bir boyutun genel güvenilirlikleri ve her bir boyutu
oluşturan maddelerin güvenilirlik analizleri yapılmıştır. İç tutarlılık
analizlerinin olumlu sonuçlar vediği görülmüştür. Tüm iç tutarlılık katsayıları
0,80 değerinden büyük olan ölçeklerin için güvenirliğinin yüksek düzeyde
olduğu söylenebilir (Özer ve Dönmez, 2013). Buradan da ADÖB’ün
maddelerin hepsi aynı özelliği ölçmeye yöneliktir şeklinde bir değerlendirme
yapılabilir.

Güvenirlik: 

Klinik olmayan örneklem üzerinde yapılan Çalışma 1’deki doğrulayıcı
faktör analizlerine ek olarak klinik örneklemde doğrulayıcı faktör analizleri
yapılmıştır. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde ADÖB’ün üç faktörlü yapısı
klinik olmayan doğrulayıcı faktör analizini destekleyici nitelikte olumlu
sonuçlar vermiştir. Üç faktörlü modelin yanında tek faktörlü model de test
edilmiş ve üç faktörlü modelin anlamlı bir model olup olmadığı bir kez daha
kontrol edilmiştir.

1. Annemle birlikteyken olduğum gibi davranmakta özgür hissederim.
2. Annemle birlikteyken kendimi yeterli bir kişi gibi hissederim.
3. Annemle birlikteyken sevildiğimi ve özen gösterildiğimi hissederim.
4. Annemle birlikteyken sıklıkla kendimi yetersiz ve başarısız hissederim.
5. Annemle birlikteyken olan bitenler hakkında düşüncelerimi ifade edebilirim

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum )
İletişim: