Akıl Hastalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Işıklı, S. (1998). Toplumdaki bireylerin akıl hastalarına karşı tutumlarını ölçen bir psikometrik aracın geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sedat Işıklı
Geçerlik: 

Denemelik tutum ölçeğinin tüm maddelerinin bu konudaki uzman görüşlerine başvurularak oluşturulmuş olması ölçeğin kapsam geçerliliği hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, ölçeğin her bir maddesinin sahip olduğu ve 0.40 kesme noktasını aşan madde-toplam korelasyonları ve tüm ölçek için elde edilen 0.90 alfa katsayısı ölçeğin geçerliliği hakkında dolaylı da olsa fikir vermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iç-tutarlık katsayısı olan Cronbach Alfa hesabı ile incelenmiştir. Ölçekte bulunan yirmi iki madde için bu katsayı hesaplanmış ve .90 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: