Akademik Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kandemir, M. (2010). Akademik erteleme davranışını açıklayacı bir model (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kandemir
Geçerlik: 

KMO katsayısının .93 olduğu ve Barlett testi sonucunun (χ²=3810.52, p<0.001) anlamlı olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç-tutarlılık katsayıları birinci faktör için .90, ikinci faktör için .78, üçüncü faktör için .77, ve ölçeğin bütünü için ise 92 olarak bulunmuştur. Her bir boyuta ilişkin madde toplam korelasyonları .36 ile .67 arasında değişmektedir.

19 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Akademik Sorunlarla Başa Çıkma(11 M): Zorluklarla başa çıkma becerilerime güvendiğim için, akademik zorluklarla karşılaştığımda soğukkanlılığımı koruyabilirim.
Akademik Çabaları(4 m): Derslerimle ilgili çalışmalarda (ödev / proje hazırlama, sınavlara hazırlanma, vb) bir sorunla karşılaştığımda, sorunları kendi başıma çözeceğime inanırım.
Akademik Planlama(4 m): Ödev ya da proje hazırlama, benim için zor bir durum olduğunu düşünmem.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: