Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alkan, V. (2015). Akademik Ortamlarda Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeğinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Volkan Alkan
Geçerlik: 

ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri ile incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütününe ait Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.77, test tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0.86 olarak bulunmuştur.

1. madde: “Öğretmenlerimin okul başarım hakkında ne düşündükleri beni ilgilendirir”
22. madde: ” Başarısız olduğumu düşünebilirler diye aldığım düşük notları aileme söylemem”
Ölçek toplam 22 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç Uygun değil – 5= Tamamen Uygun)
İletişim: