Akademik Kontrol Odağı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, A. (2007). Akademik Kontrol Odağı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 9-17.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Uyum geçerliği çalışmasında bu araştırmada geliştirilen ölçek ile Kontrol Odağı Ölçeği (Dağ, 2002)
arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise akademik içsel kontrol odağı için
.97 ve akademik dışsal kontrol odağı için .93 olarak bulunmuştur. Madde analizi sonucunda alt ölçeklerin madde-toplam puan korelasyonlarının .57 ile .92 arasında değiştiği ve %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu görülmüştür.

28 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: