Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şengün, M. (2008). Lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Şengün
Geçerlik: 

Bu çalışmada Ahlaki Olgunluk Ölçeğinin geçerliliğini sağlamada ve kontrol etmede uzman görüşü, faktör analizi ve paralel testler yöntemi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilir olup olmadığına test-tekrar-test, test-yarı-test ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları bulunarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=hiçbir zaman – 5=her zaman)