Stratejik Uyumlaşma Olgunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

ERDAĞ, O , CAN, E . (2019). Stratejik Uyumlaşma Olgunluk Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (3) , 361-383 . DOI: 10.25287/ohuiibf.542171

Sorumlu Yazar: 
Osman Veysel ERDAĞ
Geçerlik: 

Çalışmada, Şencan’ın açıkladığı Klasik ve Modern güvenilirlik yöntemlerinin bileşenleri aynı
anda kullanılmıştır (Şencan, 2005). Şencan, klasik test kuramına göre Spreman rho ve Kruskal gamma
değerlerine bakılarak güvenilirlik kararının verilebileceğini belirtirken, modern test kuramına göre de
polikorik korelasyon, poliserial korelasyon ve teyit edici faktör analizi ile güvenilirlik ölçümünün
yapılabileceğini belirtmiştir.
Bunlara ek olarak yarıya bölme, alfa katsayısı, test-yeniden test gibi yöntemler de klasik test
kuramı çerçevesinde kullanılabilecek güvenilirlik testleri olarak tanımlanmıştır (Şencan, 2005).
Bu bilgiler doğrultusunda alfa katsayısı, yarıya bölme ve teyit edici faktör analizi kullanılarak
ölçeğin geçerliliği test edilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizi için Cronbach-Alpha değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğin geneli için CronbachAlpha değeri 0.970 olarak hesaplanmıştır. Ölçek içinde yer alan her bir maddenin tek tek Cronbach-Alpha değerleri Tablo – 3’te listelenmiş
olup, bütün değerlerin 0.9’dan büyük olduğu belirlenmiştir. Bu değerler doğrultusunda ölçeğin güvenilir
olduğu sonucuna varılmıştır.

6 faktör ve 39 soru

İletişim (6 m):BT ve işletme birimleri iletişim temsilcileri ne kadar etkili kullanılmaktadır?

Yetkinlik/Değer (7 m):BT’nin kuruma yaptığı katkıların ölçümü amacıyla ne tür süreç ve metrikler kullanılmaktadır?

Yönetişim (7 m):İşletme Birimleri BT Stratejik Planlama Çalışmalarına Katılıyor mu?

Ortaklık (6 m):BT’nin stratejik planlamadaki rolü nedir?

Kapsam (6 m):Temel BT sistemlerinin kapsamı nedir?

Yetkinlikler (7 m):Kurumunuzun değişikliklere karşı tutumu nedir?

Derecelendirme: 
5’li Derecelendirme
İletişim: