Çocuklar İçin Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kök, M., ve Çakıcı, A. (2017). Çocuklar İçin Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(18), 711-730.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kök
Geçerlik: 

Ölçeğinin on üç madde ve üç alt faktörden oluşan yapısının model uyumuna sahip olduğu ve dolayısıyla da yapı geçerliğinin sağlandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

İç tutarlık ve iki yarı güvenirlik analizleri hesaplanmıştır. Ahlaki Olgunluk Ölçeğinin iç tutarlık değerleri, alt boyutlar için sırasıyla .75, .77, .74 ve ölçek toplamı için ise .75’tir. İki yarı güvenirliğinin ise alt boyutlar için sırasıyla .71, .73 ve .71 ve ölçek toplamı için .72 olduğu görülmektedir.

Ölçek 13 madde üç faktörden oluşmaktadır.
İyi Çocuk Olma ve Kurallara Uyma (2m): Arkadaşım yanlış bir şey yaptığında onu uyarırım.
Çıkarcılık Eğilimi (6m): Arkadaşlarım arasında dışlanmamak için onların yaptığı uygunsuz davranışları ben de yaparım.
İtaat Etme ve Cezadan Kaçınma Eğilimi (Bağımlı Ahlak) (11m): Anne-babamın sevgisini kazanmak için onların her dediğini yaparım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: