Ağrı Korkusu Ölçeği-III

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ünver, S., ve Turan, F. N. (2018). Ağrı Korkusu Ölçeği-III’ün Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Agrı/Pain, 30(1), 18-27. doi: 10.5505/agri.2017.62681

Sorumlu Yazar: 
Seher ÜNVER
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliliği değerlendirmesinde uzmanlar tarafından görüşler alındı ve buna göre düzenlendi. Açımlayıcı faktör analizi sonucu 3 alt faktörde toplandığı görüldü ve KMO geçerlilik katsayısı 0.935, Barlett testi sonucu ise (x2:=6989.513; p=0.001) anlamlı bulundu. 3 faktörün toplamda açıkladığı varyans %50.5, ayrıca birinci faktörün açıkladığı varyans %36.357, ikinci faktörün %8.976, üçüncü faktörün %5.168 olduğu görüldüğü.

Güvenirlik: 

Güvenirlik için test-tekrar test yöntemi uygulandı. İki uygulama arasında anlamlı ve yüksek ilişki tespit edildi. Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa değeri 0.938, Şiddetli Ağrı Korkusu alt boyutunun 0.884, Hafif Ağrı Korkusu alt boyutunun 0.859, Tıbbi Ağrı Korkusunun ise 0.938 olarak hesaplandı.

3 alt boyut ve 30 madde

Şiddetli Ağrı Korkusu (10 m)

Hafif Ağrı Korkusu (10 m): Sıcak bir içeceği soğumadan tek yudumda yutuvermekle ilişkili ağrıdan korkarım.

Tıbbi Ağrı Korkusu (10 m): Dişlerinden birini oydurmakla ilişkili ağrıdan korkarım.

Derecelendirme: 
5’li likert (1-asla, 2-biraz, 3-oldukça, 4-çok, 5-aşırı)
İletişim: