Agorafobik Bilişler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kart, A. ve Türkçapar, M. H. (2013). Agorafobik Bilişler Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 167-172.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Kart
Geçerlik: 

Çalışma grubunun yanıtladığı ABÖ’nün faktör analizine yeterliliğinin tespiti için bakılan Kaiser Meyer-Olkin örneklem yeterliliği 0.877, yani çok iyi olarak tespit edildi. Bartlett’in küresellik testi sonucu ise p<0.001 olarak bulundu. Aşağıdaki tabloda verilmiş olan korelasyon matrisi ile birlikte değerlendirildiğinde bu test sonuçları örneklemimizin faktör analizi için gerekli ön koşulları sağladığını gösterdi.

Güvenirlik: 

Chambless’ın yaptığı ilk çalışmada, ABÖ’nün Cronbach alfa ile ölçülen iç tutarlılığı 0.80 olarak tespit edilmiş ve agorafobik bireyleri normal bireylerden ayırt etme gücünün iyi olduğu bildirilmiştir. Faktör analizinde ise, iki temel faktör belirlenmiş ve bu iki faktör ile ölçek toplam varyansının %46.3’ü açıklanmıştır. Kontrolünü kaybetme kaygısı (sosyal/davranışsal kaygılar) ile ilişkili maddeleri içeren ilk faktör %29.1, fiziksel sonuçlarla ilgili maddeleri içeren ikinci faktör ise %17.1’i açıklamıştır (Chambless ve ark. 1984). Sonrasında yapılan çalışmalarda da, ölçeğin iki faktörlü yapısı desteklenmiş ve ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik açısından uygun psikometrik özelliklerinin olduğu gösterilmiştir

2 alt boyut ve 14 madde
Fiziksel kaygılar (7 m): İnme geçireceğim.
Sosyal/davranışsal kaygılar (7 m): Saçmalayacağım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= düşünce hiçbir zaman olmaz – 5= düşünce her zaman olur)
İletişim: