Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akyol, B. ve Akçay, R. C. (2013). Yönetim süreçlerinde örgütsel adalet ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5), 147-164. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1328

Geçerlik: 

Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet ölçeğinin geçerlik çalışmasının ilk aşamasında ölçeğin yapı geçerliğinin ortaya konması amaçlanmış ve anket formunda yer alan maddelerin faktör yüklerinin belirlenmesi için faktör analizi uygulanmıştır. Öncelikle maddelerden elde edilen verilerin uygunluğunu belirlemek üzere KaiserMayer-Olkin katsayısı ve Barlett Sphericity sonucuna bakılmıştır. Yapılan analiz sonrası KMO değerinin. 636 ve Bartlett testi ki kare değerinin ise 1607,805 (df=1561, p=.000) olduğu belirlenmiştir. Elde edilmiş olan bu değerler veri setinin faktör analizi yapmak için uygun düzeyde olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Takip eden aşamada ise ölçeğin 37 maddesinin güvenirliği için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. ‚Karar Verme Sürecinde Adalet‛ alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı. 90, ‚Planlama Sürecinde Adalet‛ alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı. 95, ‚Örgütleme Sürecinde Adalet‛ alt boyutu için içi tutarlılık katsayısı. 95, ‚Koordinasyon Sürecinde Adalet‛ alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı. 92, ‚Etkileme Sürecinde Adalet‛ alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı. 92 ve ‚Değerlendirme Sürecinde Adalet‛ alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı. 96’dır. Ölçeğin tamamı için elde edilen iç tutarlılık katsayısı ise. 98 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu değerler, ölçeğin ‚yönetim süreçlerinde örgütsel adalet etkisini‛ ölçmek konusunda güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert