3B Sanal Öğrenme Ortamları İçin STM Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Reisoğlu, İ. ve Göktaş, Y. (2016). Developing community of inquiry scale for 3D virtual learning environments. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(3), 347-370, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.018.

Sorumlu Yazar: 
İlknur Reisoğlu
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur [χ2/df=1.59 (p=.000); RMSEA= .07; GFI= .80; AGFI= .76; CFI=.99; NFI= .97; SRMR= .05]. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .45 ile .80 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .87 ile .93 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır.

3 alt boyut 26 madde
Bilişsel Buradalık (11 m): 3B sanal ortamda kış sporlarını uygulamak için alıştırma alanını inceledim.
Öğretimsel Buradalık (9 m): 3B sanal ortamda verilen görevler, spor dallarını öğrenmemi sağladı.
Sosyal Buradalık (6 m): 3B sanal ortamda bazı öğrencilerle arasında gruplaşmalar oldu.

Derecelendirme: 
İletişim: