2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, S. ve Akın, A. (2015). 2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu):geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(1), 7-15.

Sorumlu Yazar: 
Serhat Arslan
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizinde 12 maddeden oluşan 4 boyutlu modelin (öğrenme-yaklaşma yönelimi, öğrenme-kaçınma yönelimi, performans-yaklaşma yönelimi ve performans-kaçınma yönelimi) iyi uyum verdiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde dört boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x2= 172.08, sd= 48, RMSEA= .076, NNFI=.97, NFI= .98, CFI= .98, IFI= .98, RFI= .96, GFI= .94, SRMR= .048).

Güvenirlik: 

2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları, öğrenme-yaklaşma yönelimi alt boyutu için .72, öğrenme-kaçınma yönelimi alt boyutu için .68, performans yaklaşma yönelimi alt boyutu için .62 ve performans-kaçınma yönelimi alt boyutu için .69 olarak bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .50 ile .70 arasında sıralandığı görülmüştür.

12 madde 4 alt boyut
Öğrenme-Yaklaşma Yönelimi (3 m):Derste anlatılan konuları tamamen öğrenmeyi amaçlarım.
Öğrenme-Kaçınma Yönelimi (3 m):Derste anlatılan konuları tamamen öğrenmeyi amaçlarım.
Performans-Yaklaşma Yönelimi (3 m):Sınıfımdaki öğrencilere göre daha iyi performans göstermeyi amaçlarım
Performans-Kaçınma Yönelimi (3 m):Diğer öğrencilerden daha kötü performans göstermemeyi amaçlarım

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: