Zoom Yorgunluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akduman, G. (2021). Zoom Yorgunluğu Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Behavior at Work (JB@W), 6(1), 16-28. https://doi.org/10.25203/idd..

Sorumlu Yazar: 
Gülbeniz AKDUMAN
Geçerlik: 

Ölçekte yer alan 15 maddenin faktör yükünün 0,40’tan yüksek olduğu, madde faktör yüklerine ait t değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,94; alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları 0,85 ile 0,94 aralığında ve madde toplam korelasyonunun tüm maddelerde 0,30’un üzerinde (0,51 ile 0,82 aralığında) olduğu tespit edilmiştir.

Boyut
Madde
Genel Yorgunluk
1. Yorgun hissediyorum.
2. Bitkin hissediyorum.
3. Zihinsel olarak tükenmiş hissediyorum.
Görsel Yorgunluk
4. Görüşüm bulanıklaşıyor.
5. Gözlerimde kaşınma ve yanma oluyor.
6. Gözlerimde ağrı oluyor.
Sosyal Yorgunluk
7. Sosyal ortamlardan kaçıyorum.
8. Sadece yalnız kalmayı istiyorum.
9. Tek başıma zaman geçirmeye ihtiyacım oluyor.
Motivasyonel Yorgunluk
10. Bir şeyler yapmaktan çekiniyorum.
11. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum.
12. Sık sık başka şeyler yapmak için çok yorgun hissediyorum.
Duygusal Yorgunluk
13. Duygusal olarak tükenmiş hissediyorum.
14. Huzursuz hissediyorum.
15. Karamsar hissediyorum.

Derecelendirme: 
Ölçek 5 boyutta yer alan 15 maddeden oluşmakta, ters kodlanan madde bulunmamakta ve 5’li Likert ölçeğiyle değerlendirilmektedir. • 5-Kesinlikle katılıyorum • 4-Katılıyorum • 3-Kararsızım • 2- Katılmıyorum • 1-Kesinlikle katılmıyorum
İletişim: