Bristol Romatoid Artrit Yorgunluğu Çok Boyutlu Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarı,F. (2017).Bristol Romatoid Artrit Yorgunluğu Çok boyutlu Anketi Türkçe versiyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Fulden Sarı
Geçerlik: 

Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi’nin ölçüt geçerliği için kullanılan, Okul Öncesi Çocukların Motor Performanslarını Değerlendirme Testinden aldıkları toplam puanlar arasında hesaplanan korelasyon .67’dir (p<.01). Her iki testin birbiri ile uyuşan alt testleriyle olan korelasyon ise koşu hızı ve çeviklik alt testi için .57 (p<.01), denge alt testi için .59 (p<.01) ve güç alt testi için .53’dür (p<.01). Bu bulgular da, testin anılan alt testleri için ölçüt geçerliğinin kanıtı olarak kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

BOMYT’nde yer alan 37 maddenin madde toplam korelasyonu .26 ile .58 arasında değişmektedir. 9 maddenin ise .20’nin altındadır. Bütün maddeler için maddeler çıkarıldıktan sonra alfa değerinin .86 ile .87 arasında olduğu, maddeler çıkarılmadan alfa değerinin .87 olduğu görülmüştür. Bu maddeler çıkarılınca güvenirlik katsayılarında önemli bir değişiklik olmadığı saptanmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: