Yaşlar ve Çağlar Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kapci, E. G., Kucuker, S., & Uslu, R. I. (2010). How applicable are ages and stages questionnaires for use with Turkish children?. Topics in Early Childhood Special Education, 30(3), 176-188.

Sorumlu Yazar: 
Emine Gül Kapçı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı daha küçük yaştakiler (4 aylık) için .64, daha büyük yaştakiler (60 aylık) için .92’dir. İletişim alt boyutu için .38-.95, kaba motor boyutu için .61-.93, ince motor boyutu için .63-.93, problem çözme boyutu için .44-.93 ve kişisel-sosyal gelişim için .50-.90 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenilirliği ilk uygulama için 0.80 ikinci uygulama için .82 bulunmuştut.

Derecelendirme: 
3’lü likert (evet,bazen ve hayır)
İletişim: