Yas Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balcı-Çelik, S. (2006). Yas Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,3(25), 105-114.

Sorumlu Yazar: 
Seher Balcı Çelik
Geçerlik: 

Ölçeğin dört boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla temel bileşenler analizi ve varimax dik döndürme tekniği uygulanmıştır. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .311 ile .845 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .62 ile.90 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .30 ile .87 arasında değiştiği görülmektedir.

4 alt boyut ve 35 madde
Fiziksel (5m): Aklıma geldikçe ağlıyorum.
Duygusal (10m): Duygularımı ifade etmekte zorluk çekiyorum.
Bilişsel (10m): Hayatın anlamsız olduğunu düşünüyorum.
Davranışsal (10m): Onun sevdiği şeyleri yapıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1=hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: