Yarışma Benlik Sunumu Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Caglar, E., Altıntaş A., ve Aşçı, F.H. (2009). Yarışma Benlik Sunumu Envanteri Türkçe Versiyonu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 3-10.

Sorumlu Yazar: 
Emine Çağlar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için cronbach alfa sayısı hesaplandı.

4 alt boyut 15 madde
Mevcut Performansa Yönelik Endişe ( 8 m ) :
Yetersiz Görünme Korkusu ( 3 m ) :
Diğerlerini Etkileme Çabası ( 3 m ) :

Derecelendirme: 
4’lü Likert (3=katılıyorum – 2=kısmen katılıyorum – 1=katılmıyorum – 0=fikrim yok )
İletişim: