Egzersizde Benlik Sunumu Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özenir, B., ve Aşçı, H. (2005). Egzersizde Benlik Sunumu Anketi Türk versiyonunun psikometrik özelliklerinin test edilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(4), 3-12.

Sorumlu Yazar: 
Burak Tolga Özenir
Geçerlik: 

Anketin faktör yapısının belirlenmesi için yapılan Temel Bileşenler Faktör Analizi varimaks dönüştürmesi sonrasında 2 faktör yapısı ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Anketin Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı İzlenim Oluşturma (faktör1) alt boyutu için 0.95, Başkalarını Etkileme Güdüsü (faktör2) alt boyutu için 0.91 olarak bulunmuştur. Tüm maddeler içinse .85 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 14 madde iki faktörlü yapıdadır.
İzlenim Oluşturma (4m): Grupla egzersiz yapmayı daha çok insan beni egzersiz yaparken görecek diye tercih ediyorum.
Başkalarını Etkileme Güdüsü (12m): Başkalarının formda olduğumla ilgili dikkat ve övgülerini önemserim.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kısmen katılmıyorum, 4=kısmen katılıyorum, 5=katılıyorum ve 6=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: