Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Özyeterlik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Adıyaman, A. (2019). Yabancı dil öğrenmeye yönelik özyeterlik inanç ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Language Academy, 7(2), 80-92.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe ADIYAMAN
Geçerlik: 

lizce, Almanca, Fransızca ve Arapça
öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 466 öğrenciyle yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam geçerliliği ve dil ve
anlatım açısından uygunluğunu sağlamak için alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuştur.
Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır.
Kaiser- Meyer Olkin (KMO) değeri 0,972 ve Bartlett testi 11833,239 olarak hesaplanmış ve verilerin AFA
için uygun olduğu anlaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin 25 maddeden oluştuğu ve toplam
varyansın % 52,8’ni açıklayan 3 alt boyutlu bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin faktör yapısını
doğrulamak için DFA yapılmış ve uyum iyiliği değerleri χ2/df= 3,903, GFI= 0,841, TLI= 0,926, CFI= 0,934,
RMSEA= 0,079 ve SRMR= 0,0370 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik değerlendirmeleri için
hesaplanan Cronbach’s alfa güvenirlik kat sayısı 0,977 ve Test-tekrar-test güvenirlik (Pearsonkorelasyon)
katsayısı duyduğunu anlama alt boyutu için “.914”, yazılı ve sözlü ifade etme alt boyutu için “.896” ve
okuma ve anlama alt boyutu için “.935” olarak bulunmuştur

Derecelendirme: 
1=Hiç katılmıyorum 2=Az katılıyorum 3=Kısmen katılıyorum 4=Çoğunlukla katılıyorum 5=Tamamen katılıyorum
İletişim: