Türkçe Ebeveyn İlgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürbüztürk, O. ve Şad, S. N. (2010). Turkish parental involvement scale: validity and reliability studies. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 487–491. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.049

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Nihat Şad
Geçerlik: 

ölçeğin içeriğine ve geçerliliğine ilişkin kanıtlar ayrıntılı içeriğe dayandırılmıştır.
sistematik bir uzman incelemesi ile birlikte literatür analizleri ve okul paydaşları ile görüşmeler
süreci. Yapı geçerliği açısından ilk önce pilot çalışmadan elde edilen veriler normallik açısından analiz edilmiştir.
Tüm kalemler için 1.00 ve altında çarpıklık ve Curtosis değerleri. Daha sonra, verilerin faktör analizi için uygunluğu test edildi

Güvenirlik: 

 TPIS’ten elde edilen sonuçların iç tutarlılığını test etmek için Cronbach Alpha iç tutarlılığı
tüm ölçek (Į = .929) ve bireysel alt ölçekler (İletişim ile
öğretmen / okul alt ölçeği, Į = .914; Ödev alt ölçeğinde yardım, Į = .825; Kişisel gelişim alt ölçeği, Į = .817;
Gönüllülük alt ölçeği, Į = .810; Çocuk alt ölçeği ile iletişim, Į = .828; Ev ayarı alt ölçeğinin etkinleştirilmesi,
Ç = 0,807; Kişilik gelişimi alt ölçeğinin desteklenmesi, Į = .685; ve son olarak sosyo-kültürel gelişmeyi desteklemek
alt ölçek, Į = .617, ki bu TPIS ölçeğinin yeterli iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.
 İkincisi, üç haftada 96 ebeveynden toplanan veriler üzerinde TPIS testi-tekrar test çalışması yapıldı
Aralık. Test-tekrar test skorları üzerinde yapılan analizde r = .910 olan Pearson korelasyon katsayısı ortaya çıkmıştır.
enstrüman zaman içinde güvenilirdir.
 Son olarak, eşdeğer bir güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Eşdeğer form Ebeveyn Katılımı idi
Kotaman (2008) tarafından geliştirilen ve Türk anne-babasının eğitim düzeyini araştıran 23 soru içeren anket (PIQ)
çocuklarının eğitimine katılım. TPE’yi tamamlayan toplam 65 ebeveyne PIQ uygulandı
bir hafta erken. Hem PIQ hem de TPIS’in toplam puanları Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak karşılaştırıldı.
r = .880’e eşdeğer bir güvenilirlik katsayısı ortaya koymuştur.

102 maddeden oluşmuştur

Derecelendirme: 
“5 = Her Zaman”, “4 = Genellikle”, “3 = Bazen”, “2 = Nadiren”, “1 = Asla ”
İletişim: