Türk Futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kayhan, R. F., Bardakçı, S. ve Caz, Ç. (2020). Türk Futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 571-596. https://doi.org/10.26466/opus.673635

Sorumlu Yazar: 
Recep Fatih Kayhan
Geçerlik: 

Ölçeğin madde havuzunun kapsam geçerliğinin incelemesi amacıyla uzman görüşüne sunulmuştur. Yapı geçerliğinin değerlendirilmesi için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizinin (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Öçeğin güvenirliğinin test tekrar test uygulaması bağlamında değerlendirilmesi, Ölçeğin güvenirliğine ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının ve Spearman-Brown yarılama güvenirlik katsayısının hesaplanması yapılmıştır.

*VAR uygulaması, futbolun seyir zevkini düşürmektedir.

VAR sistemiyle birlikte futbolda tartışmalı pozisyon sayısı azalmıştır.

VAR sistemi geliştirilerek devam etmelidir.

*Kulüp yöneticileri VAR hakkında yeterince bilgi sahibi değildir.

Ölçeğe ait örnek maddeler. Ölçek 4 alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte * işaretli maddeler olumsuz anlam içerdiğinden puanlama yapılırken tersine kodlama yapılmalıdır.

Derecelendirme: 
Ölçek 7’li Likert tipindedir. Ölçekte yer alan maddeler, “7= Tamamen Katılıyorum”, “6= Katılıyorum”, “5= Kısmen Katılıyorum”, “4= Kararsızım”, “3= Pek Katılmıyorum”, “2= Katılmıyorum” ve “1= Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde puanlanmaktadır.
İletişim: