Temiz Aralıklı Kendi Kendine Kateterizasyonda Öz Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çulha, Y., & Acaroğlu, R. (2020). Temiz Aralıklı Kendi Kendine Kateterizasyonda Özgüven Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Çukurova Medical Journal, 45(4), 1690-1697. doi: 10.17826/cumj.780942

Sorumlu Yazar: 
Yeliz Çulha
Geçerlik: 

Ölçeğin Türkçe formunun kapsam geçerliği KGİ=0,85 bulundu. Yapı geçerliği değerlendirildiğinde, Kaiser Meyer Olking (KMO) değeri 0,844 ve Barlett’s Testi Ki Kare Değeri 1932,52 (p<0,001) bulundu.

Güvenirlik: 

Ölçek toplam Cronbach alfa katsayısı 0,89, madde toplam puan korelasyonları 0,66 ile 0,95 arasında, test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0,75 olarak bulundu.

16 maddelik bir ölçektir.

Derecelendirme: 
5li likert (emin değilim “1”, az eminim “2”, eminim “3”, çok eminim “4”, tamamıyla eminim “5”)
İletişim: