48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, E., Ural, O. ve Güven, G. (2018). 48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirlik analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 641-652. doi: 10.24106/kefdergi.411752

Sorumlu Yazar: 
Elif Yılmaz
Geçerlik: 

Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin kapsam geçerlik oranı örnek olay için 1, diğer maddelerin tümü için ise 0,777 olarak belirlenmiştir. Ayrıca tüm test için Kapsam Geçerlik İndeksi hesaplanmıştır (KGI=0,809).

Güvenirlik: 

Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği’ni oluşturan her madde için çocuklardan alınan cevaplar gruplandırılarak yüzde ve frekans analizleri yapılmıştır. Ölçeğin her bir maddesi (hikâyesi) için araştırmacı ile bir uzman kişinin yaptıkları davranış-sosyal problem kategorileri eşleştirmeleri arasındaki tutarlılık hesaplanmış ve Cohen’s Kappa katsayısı .96 (p=000) bulunmuştur. Bu sonuç puanlayıcılar arasındaki güvenirliğin yüksek olduğunu göstermektedir

tek boyut ve 6 madde

Derecelendirme: 
İletişim: