Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozgün, K.,Baytemir, K. (2019). Sosyal Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeğinin (SDAGO) Türkçeye uyarlaması: geçerlik ve güvenlik çalışması. Turkish Studies,14 (1), 139-156. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14754

Sorumlu Yazar: 
Kayhan Bozgün
Geçerlik: 

Ölçeğin DFA analizi sonucunda ortaya çıkan uyum istatistikleri verilerine göre ki – kare serbestlik derecesi oranı ( χ2
/sd= 1.76) ve diğer parametre değerlerinin uygun aralıklarda olduğu (RMSEA<.08, CFI>.90) belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarında Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının olumlu sosyal davranış alt boyutu için .66; dürüstlük alt boyutu için .69; benlik gelişimi alt boyutu için .48; öz-kontrol etme alt boyutu için .55; okulda saygı alt boyutu için.68; evde saygı alt boyutu için .56 ve ölçeğin geneli için .88 olarak bulunmuştur.

6 alt boyut ve toplamda 28 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiç katılmıyorum – 4= tamamen katılıyorum)
İletişim: