Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bağ, B. ve Ekinci, M. (2006). Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeğinin (RSTTÖ) Türk toplumunda geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 63-83.

Sorumlu Yazar: 
Beyhan Bağ
Geçerlik: 

RSTTÖ ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlilik güvenirliği sonucunda dört ve bir faktörlü yapıya uymadığı saptanmıştır. Madde çıkarımı sonucunda kalan maddelerin üç faktörlü bir yapıya uyum gösterdiği saptanmıştır.

Güvenirlik: 

RSTTÖ ölçeği Türkçe Formu’nda sorunlu maddeler çıkarıldığında ölçek 21 maddeli bir yapıya kavuşmuştur. Bu maddelerin tümünün dahil edildiği Cronbach alpha değeri 0.72’ye yükselmiş olduğu saptanmıştır. Standardize alpahsı 0.74 olduğu tespit edilmiştir. Literatürde güvenirliğin 0.70–0.80 olması durumunda ölçme aracının araştırmalarda kullanılması için birçok kaynakta yeterli olduğu ifade edilmektedir. Hatta bazı kaynaklarda güvenirliği 0.90’nın üzerine çıkarmaya çalışmanın fazladan bir emek ve masraf olduğu belirtilmektedir.

3 alt boyut ve 20 madde
Korku/dışlama (2 m)
Toplum ruh sağlığı ideolojisi (10 m)
İyi niyet (9 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılıyorum – 5= tamamen katılmıyorum)
İletişim: