Rehberlik Hizmetlerini Algılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, A. (1999). Lise öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerini algılamaları (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Sorumlu Yazar: 
Abdülkadir Öztürk
Geçerlik: 

Ölçme aracının kapsam geçerliği için 5 eğitim uzmanı ve 5 rehberlik ve psikolojik danışma uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Bu görüşler doğrultusunda araçta gerekli değişikliklere gidilerek 29 sorudan oluşan asıl ölçek formuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçme aracının ön denemesi yapılmış, bu sonuçlar üzerinden aracın güvenirliği Cronbach Alfa ile yoklanmış ve güvenirlik katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)