Rahim İçi Baba Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dönmez, S. ve Gümüşsoy, S. (2019). Rahim İçi Baba Bağlanma Ölçeği’nin (RİBBÖ) geliştirilmesi. Kocaeli Tıp Dergisi, 8(2), 13-19.

Sorumlu Yazar: 
Sevgül DÖNMEZ
Geçerlik: 

RİBBÖ’nün yapı geçerliliği analizi için Kaiser Meyer Olkin (KMO) Testi ve Barlett’s Testi kullanılmış ve ölçekten elde edilen verilerin faktör analizi için uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır (KMO=0.861; p<0.05).

Güvenirlik: 

Ölçeğin tüm maddeleri için Cronbach alfa değeri 0.737 bulunmuştur.

Tek faktör, 23 madde.

Derecelendirme: 
4 lü likert tip (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)
İletişim: