Psikolojik Danışman Rolleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kabakçı, Ö. F. ve Owen, F. K. (2013). Psikolojik Danışman Rolleri Ölçeği: Bir tarama çalışması. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1586-1606.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışmaları için kapsam geçerliği ve yapı geçerliği incelenmiştir. Kapsam geçerliği ile ilgili bilgiler ölçeğin geliştirilmesi süreci kısmında özetlenmiştir.
Yapı geçerliği için 382 kişilik veri seti üzerinde açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi uygulanmadan önce verilerin uygunluğu için yapılan analizde KMO değeri .86 ve Barlett Testi manidar bulunmuştur. Öncelikle 8’i ters puanlanan toplam 32 madde ile boyut tanımlamadan temel bileşenler analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan döndürülmemiş faktör çözümlemesi incelenmiştir. Özdeğeri 1’in üzerinde 7 boyut olduğu gözlenmiştir. Faktör yüklerinin en az .30, iki faktöre giren madde faktör yükleri arasındaki farkın da .10 olması dikkate alınarak tekrar faktör analizi yapılmıştır. Varimax dik döndürme tekniği ile veriler ilgili alan yazın doğrultusunda beklenen 3 faktörlü çözüme zorlanmıştır. Birden fazla faktörde yaklaşık değerler veren maddeler, hiçbir faktöre girmeyen ve faktör yükü .30’un altındaki maddeler atılmıştır. İlk analizde 8 madde atılmıştır. İkinci analizde 3 madde daha ölçekten çıkarılmıştır. Ölçekten çıkarıldığında ölçeğin güvenirlik katsayısında yükselmeye neden olan 3 maddenin daha ölçekten çıkarılmasıyla ölçeğin 18 maddeden oluşan 3 faktörlü son haline ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik çalışması için 382 kişiden elde edilen veriler üzerinden iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) hesaplanmıştır. Ayrıca test-tekrar-test güvenirliği için Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Test-tekrar-test katsayısının hesaplanması için ölçek 2 hafta ara ile İstanbul’daki bir devlet lisesine devam eden 130 lise öğrencisine uygulanmıştır. Tablo 2’de PDRÖ’nin iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirlik katsayıları sunulmuştur ve tablodan izlenebileceği gibi ölçeğin geneli ve alt ölçekleri için elde edilen katsayılar anlamlı düzeydedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert