Psikolojik Danışman Tükenmişlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Şentürk, L. ve Özçelik, B. (2016, Mart). Psikolojik Danışman Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(22), 350-359.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach alfa iç tutarlık yöntemi kullanılmıştır.
Ölçeğin güvenirliği için madde analizi ise düzeltilmiş madde toplam korelasyonuyla incelenmiştir.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: