Problem Çözme Ölçeği (PSS-Tr)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, M., Arslan, S., Tadeu, P., & Demir, S. (2013). Problem Solving Scale (pss-tr): A study of validity and reliability of the Turkish version. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 2125-2130.

Sorumlu Yazar: 
Serhat Aslan
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini ölçmek için faktör analizi yapılmıştır. Ölçek faktörü .34 ile .80 arasındadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .96 bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: