Pratik İçerik Geliştirme Teknolojilerini Kullanma Yeterlilikleri ve Gereklilik Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eren, E., Yustseven-Avcı, Z. ve Seçkin-Kapucu, M. (2014). Pratik İçerik Geliştirme Teknolojilerini Kullanma Yeterlilikleri ve Gereklilik Algıları Ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(5), 1177-1189.

Sorumlu Yazar: 
Esra Eren
Geçerlik: 

Ölçeğin yeterlik için toplam varyansı açıklama oranı %38.916 iken gereklilik için %50.528’dir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri yeterlilik için 0.753-0.486; gereklilik için 0.778-0.571 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Genel ölçeğe ait Cronbach alpha içtutarlılık katsayısı, yeterlilik için a=0.94; gereklilik için a=0.96’dır.

26 madde ve tek boyut

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: