Politik Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İslamoğlu, G. ve Börü, D. (2007). Politik Davranış Boyutları: Bir ölçek geliştirme çalışması. Akdeniz İ. İ. B. F. Dergisi, 14, 135-153.

Sorumlu Yazar: 
Güler İSLAMOĞLU
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi sonucunda %61.766 açıklayıcılığa sahip toplam 5 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler “İKİYÜZLÜ VE TAVİZCİ DAVRANMAK” , “GÖZE GİRMEYE ÇALIŞMAK” , “KOALİSYON KURMAK” , “KARŞILIKLI ÇIKAR GÖZETMEK” ve “ÜST YÖNETİME YARANMAYA ÇALIŞMAK” olarak adlandırılmıştır. Analizler sırasında 16 ifade düşük açıklayıcılığa sahip olduğundan ya da birden çok faktör başlığı altında yer aldığından kapsam dışı bırakılmıştır. Tablo.2 incelendiğinde,
faktör ortalamalarının 3 civarında olduğu (Biraz politik) (en yüksek ortalama Faktör 2: Göze Girmeye Çalışmak) görülmektedir.

Güvenirlik: 

Faktör analizi öncesinde ifadeler arasında negatif yönlü ilişki veren ya da güvenilirliği düşüren ifadelerin olup olmadığını görmek açısındantoplanan anketlerin güvenilirliğine bakılmıştır. Bu amaçla cronbach alpha (α) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan anket formunda negatif yönlü ilişki gösteren ve güvenilirliği düşüren ifadelerin bulunmadığı ve α değerinin
,9368 olduğu görülmüştür.

A-)YATAY HİYERAŞİDE POLİTİK DAVRANIŞLAR
1-
a-İkiyüzlü Davranmak:Yönetici işte yokken işe gelmemek
b-Tavizci Davranmak:Yöneticilere, iş arkadaşlarına sürekli övgüler yağdırmak
4-Karşılıklı Çıkar Gözetmek:Kendi istediğinin yapılması karşılığında, özveride bulunulabileceğini hissettirmek

B-)DİKEY HİYERAŞİDE POLİTİK DAVRANIŞLAR
2-Göze Girmeye Çalışmak:Yöneticiye isteklerini kabul ettirebilmek için, ondan yana olduğunu hissettirmek
3-Koalisyon Kurmak:Yöneticiye isteklerini kabul ettirebilmek için, iş arkadaşlarının desteğini almak
5-Üst Yönetime Yaranmaya Çalışmak:Yöneticilerin düzenlediği sosyal aktivitelere itirazsız katılmak

Derecelendirme: 
İletişim: