Öz Aşkınlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H. (2015). Öz Aşkınlık Ölçeği Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 5, 25-34. Doi: 10.17740/eas.soc.2015-V5-3

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucu maddeler orijinal formla uygun olarak tek boyutta toplanmıştır. Daha sonra yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucu 15 maddenin tek boyuttaki uyum indeksi değerleri (χ2/sd=1.76, RMSEA= .062, CFI= .97, GFI= .94, IFI= .97, NFI= .96, RFI= .95 ve SRMR= .042) olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .35 ile .57 arasında sıralanmaktadır. Ölçüt geçerliği çalışmasında öz-aşkınlık ile yaşam anlamı arasında pozitif ilişki, depresyon, anksiyete ve stres ile negatif ilişkiler olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .87; test-tekrar test korelasyon katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Ayrıca düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .34 ile .57 arasında sıralandığı görülmüştür.

Ölçek 15 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
1.Zevk aldığım hobilerim ve ilgilerim var. (Kendine ait (İç ruh hali)
3.Mümkün olduğunca etrafımdaki insanlarla ve çevremle iletişime geçiyorum. (Kişiler arası )

Derecelendirme: 
4’lü derecelendirme (1=Hiç, 2=Çok Az, 3=Oldukça, 4=Çok)
İletişim: