Otizmli Kaynaştırma/Bütünleştirme Öğrencisine Yönelik His, Tutum ve Görüşler Ölçeği (OKHTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ahmetoğlu, E., Burak, Y. ve Acar, İ. H. (2019). Otizmli Kaynaştırma/Bütünleştirme Öğrencisine Yönelik His, Tutum ve Görüşler Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(Ek Sayı), 231-249. doi: 10.26468/trakyasobed.551104

Sorumlu Yazar: 
Emine Ahmetoğlu
Geçerlik: 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin dört alt boyutunun olduğu, Öznel Yargı (α= .77), Öngörü (α= .84), Öz Yeterlik (α= .82) ve Duygusal Tutum (α= .79) olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık değerleri, Öznel Yargı (α= .77), Öngörü (α= .84), Öz Yeterlik (α= .82) ve Duygusal Tutum (α= .79) olarak bulunmuştur.

Ölçek 25 madde dört faktörlü yapıdadır.
Öngörü (1m): Akman gibi çocukların genel eğitim ortamlarına dâhil edilmesi gerekir.
Duygusal Tutum (14m): Akman benim okulumda olsa Akman’a bakmamaya çalışırdım.
Öznel Yargı (19m): Sınıfımdaki normal gelişim gösteren öğrencilerin ebeveynleri Akman’ın kendi çocuklarının sınıfına yerleştirilmesini isterlerdi.
Öz Yeterlik (25m): Sınıfımdaki davranışları yönetmek için yeteneklerime güveniyorum.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=kesinlikle katılmıyorum ve 6=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: