Örgütsel Çeviklik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akkaya, B. (2017). Teknogirişim firmalarındaki yöneticilerin liderlik tiplerinin firmaların örgütsel çevikliğine etkisi: Teknopark firmaların üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış doktora tezi). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Bülent AKKAYA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: 
PDF: