Örgütsel Atalet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Orçanlı, K., Bekmezci, M., ve Fırat, Z. (2020). “Örgütsel Atalet Ölçeği” nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (4), 1735-1753. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59389/783428

Sorumlu Yazar: 
Kenan Orçanlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: