Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, E (2012). Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 292-305.

Sorumlu Yazar: 
Ergün Öztürk
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi ölçekte yer alan 30 madde ile gerçekleştirilmiştir. Analizin yapılabilmesi için öncelikle örneklemin yeterliliğini test eden Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi’ne bakılmıştır. KMO değeri .928 olarak bulunmuştur. Bu değerin .70’ten büyük olması nedeniyle bu veriler üzerinden faktör analizi yapılabileceği sonucuna varılmıştır. İkinci olarak Bartlett’in Küresellik Testi’ne (Bartlett’s Sphericity Test) bakılarak (χ2 =2559.913, p.=.000) elde edilen verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizinde 30 maddenin öz değeri 1 olacak şekilde temel bileşenler analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ölçek üç faktörlü bir yapıya sahip olarak ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Türkçe ve İngilizce formlarından elde edilen puanlar arasındaki korelasyon 0.96 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ait faktörlerin .76 ve .85 arası güvenirlik değerine sahip olduğu bulunmuştur. Ölçeğe ait faktörlerden birincisi olan “Genel Okuma Stratejileri” .92; ikinci faktör olan “Problem Çözme Stratejisi” .79 ve üçüncü faktör olan “Okuma Stratejilerini Destekleme” .87 güvenirlilik değerlerine sahip olduğu görülmüştür.

3 alt boyut ve 30 madde
Genel Okuma Stratejisi(13)
Problem Çözme Stratejisi(8)
“Okuma Stratejilerini Destekleme(9)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)