Okul Terk Riski Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sütçü, Z. (2015). Okul Terk Riski Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Zuhal Sütçü
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Verilerin çözümlenmesinde doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış ve her bir boyut öncelikle ayrı ayrı incelenmiştir. Ölçeğin 33 madde ve üç faktörden oluştuğu doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Başarısızlık algısı için Cronbach alfa katsayısı .84, Sessiz davranma faktörü için Cronbach alfa katsayısı .85, Antisosyal davranma faktörü için Cronbach alfa katsayısı .92 olarak bulunmuşur.

Ölçek 33 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Başarısızlık algısı (8m)
Sessiz davranma (9m)
Antisosyal davranma (16m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: